X
تبلیغات
رایتل

دراین مسابقه که بینThe Great Khale VS Hardyبود Great Khaleتوانست با زدن یک فینیشر برنده مسابقه باشد با قانونSumbitioinبعد از برد Great Khaleبعد از چند لحظهMVPبالای رینگ آمد و شروع به زدنJeef Hardyکرد

مسابقه بعدی بینBig Show VS Dominoبود که بیگ شو بازدن دومینو به بند و با پابه صورت او و زدنChok SlamوPin Fallکردن دومینو برنده بازی باشد.

در بازی بعدی که بین MVP VS Yangبود و جف هاردی هم در کنار گزارش گر ها بود MVpتوانست بازدن فینیشربهYangبرنده بازی باشد MVPدر حال خوشحالی و مسخره کردن جف بود که جف سریع بالا آمد و یک فینیشر به MVPزد و آهنگ جف زده شد.