باسلام پاور۲۵ رابه اطلاع شما می رسانیم: 

  

۱.ادج:مقام فعلی:۱ مقام گذشته۳ 

۲.جان سینا:مقام فعلی:۲ مقام گذشته:۵ 

۳.جک سویگر:مقام فعلی:۳ مقام گذشته:۶ 

۴.رندی اورتون:مقام فعلی:۴ مقام گذشته:۱۱ 

۵.آندرتیکر: مقام فعلی:۵ مقام گذشته:۲

۶.تریپل اچ:مقام فعلی:۶ مقام گذشته:۴ 

۷.جف هاردی:مقام فعلی۷ مقام گذشته:۱ 

۸.مت هاردی:مقام فعلی: ۸مقام گذشته:۸ 

۹.ولادیمر ازلاو:مقام فعلی ۹مقام گذشته:۷ 

۱۰.ری میستریو:مقام فعلی:۱۰ مقام گذشته:۱۳ 

 

نکته:این پاور۲۵ شاملنفر اول تانفردهم بود.