سلام.امروز یک والیپر از جف هاردی ساختم. این والیپر،والیپر زیبایی است وشما می توانید آن را از لینک های زیر دریافت کنید. (عکس زیر کیفیت خوبی ندارداما اگر والیپررا دریافت کنید والیپر کیفیت خوبی دارد)

  

  

 

دریافت والیپر 

 

............................ 

والیپر چند استار دیگر هم آماده است: 

تریپل اچ 

باتیستا 

ادج 

........................... 

خدا حافظ