مسابقه اول:

Kane VS Chris Jerico

دراین مسابقه کین توانست با یک چوک اسلم کار را به سود خودش تمام کتد.

مسابقه دوم بینJamie NObel VS Wiliam Reagelبود که Wiliamتوانست با قانون Pin fallبرنده بازی باشد.